Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (G.M.R.).


Op deze pagina kunt u allerlei zaken terugvinden die te maken hebben met de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (G.M.R.).

Deze raad wordt gevormd door teamleden en ouders van de openbare scholen onder Het Bestuur Openbaar Onderwijs Goirle (B.O.O.G.). te weten: OBS ’t Schrijverke en OBS Den Bongerd.

De GMR leden 

teamgeleding namens 't Schrijverke:

  • Angelique Visser
  • Marieke van Elk


oudergeleding namens 't Schrijverke:

  • Jan-Willem de Groot
  • Maaike Holster


teamgeleding namens Den Bongerd:

  • Pim Sigmans 
  • Willem Derksen


oudergeleding namens Den Bongerd:

  • Renate van Keulen
  • Tamar van Dolderen

De GMR heeft wettelijk instemmingsbevoegdheid of adviesbevoegdheid omtrent uiteenlopen zaken die de beide scholen aangaan (zie Reglement GMR). De GMR komt regelmatig bij elkaar om onderwerpen die zowel 't Schrijverke als Den Bongerd aangaan te bespreken. De GMR vergadert tevens een paar keer per jaar over bovenschoolse zaken met het bestuur en de raad van toezicht.

De vergaderdata van dit schooljaar zijn:

-

-

-

-

-

-

-

-

Alle vergaderingen beginnen om 19.30

Het komende jaar kunt u op de hoogte blijven van onze activiteiten door de agenda en de notulen te raadplegen via deze site.

Voor de mogelijkheid tot het downloaden van statuten, regelement, notulen en/of agenda klik hier.