Nieuwe ontwikkelingen op 't Schrijverke


We zijn op 't Schrijverke met allerlei nieuwe ontwikkelingen bezig. Op deze pagina laten we u kennismaken met een aantal onderdelen waarmee wij hard aan het werk zijn.

 

’t Schrijverke met stip de toekomst in 

‘Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’, is een gezegde dat sinds mensenheugenis bestaat. En het moet gezegd, die toekomst was generaties lang voorspelbaar en uitgestippeld. Door de opkomende technologie en een veranderend maatschappijbeeld is men daar de laatste tijd flink wat anders tegenaan gaan kijken. Onze kinderen leren in de 21ste eeuw. Een tijd waarin door de maatschappij andere vaardigheden als belangrijk worden gezien. De beschikbaarheid van moderne communicatiemiddelen, het leven in een multiculturele samenleving en de opkomst van begrippen als burgerschap en duurzaamheid hebben veel invloed op onze samenleving. Dat mensen vanuit allerlei culturen daardoor op elk moment en waar ook ter wereld in contact kunnen komen met anderen, informatie kunnen delen en kunnen samenwerken, heeft een gigantische impact op het leren van nu en het functioneren later.

Wie vandaag voorop loopt, kan morgen wellicht al aan een inhaalslag beginnen. Zo geldt dat ook voor het onderwijs. Kinderen vaardig maken om zich in de toekomst staande te houden, vraagt nogal wat, bij een steeds veranderende horizon.
Op ‘t Schrijverke zijn ze zich daar terdege van bewust en hebben ze daarom de 21st century skills tot speerpunt verheven. Dat is een term die je steeds vaker tegenkomt en betrekking heeft op een samenhangend aantal vaardigheden waarlangs het onderwijs voor de toekomst gestalte moet krijgen: Samenwerken; sociaal culturele vaardigheden; communiceren; probleemoplossend vermogen; ict-geletterdheid; kritisch denken en creativiteit.
Want de theorie kan nog zo mooi zijn, uiteindelijk gaat het om de leerlingen zelf! Voor de vakgebieden (gebruiken we deze term straks eigenlijk nog?!) cultuureducatie en wereldoriëntatie werden de eerste stippen gezet. Vol enthousiasme is het team, met de leidraad van de 21st century skills in de hand, daar ingedoken. Workshops worden gevolgd, nieuwe kennis wordt opgedaan en lessen worden omgevormd en ‘21ste century-proof’ gemaakt. Steeds opnieuw worden praktijkervaringen uitgewisseld, geëvalueerd en waar nodig aangepast. Uitgangspunten daarbij zijn de aanwezige lesmethoden en ook de leervragen van de groep en individuele leerlingen. Door deze betrokkenheid worden ook de leerlingen op hun beurt enthousiast gemaakt. Zo is men in de groepen 7 reeds van start gegaan met het project “wereld” waarbij de leerlingen vanuit verschillende invalshoeken een stuk van de wereld in kaart gaan brengen en hierover in de meest uiteenlopende vormen een eindpresentatie gaan verzorgen. Soortgelijke projecten (thema’s als beroemdheden, Tweede Wereldoorlog, grenzen verleggen en kleding gaan binnenkort ook in de andere groepen van start) Ook de leerlingen zelf zullen straks door hun ervaringen en kritische manier van denken steentjes bij gaan dragen aan het vormen, bijsturen en polijsten van de ingeslagen weg. En uiteraard blijven ook ouders op de hoogte van de ontwikkelingen. Onderwijs maak je immers samen!Op de basisschool in De Groote Akkers stelde men zich de vraag op welke manier die vaardigheden (in relatie met kennis) moeten worden aangeleerd om zich in de hierboven genoemde veranderende samenleving staande te kunnen houden. Een vraag waarvan het antwoord in de toekomst ligt en die men dus stapsgewijs aan zal moeten pakken. Daarvoor werd op deze school eerst een aantal stippen gezet. Stippen die tijdens opeenvolgende studiedagen door het voltallige team ingevuld worden. Stip voor stip of wellicht beter stap voor stap zal men in een teamgerichte nascholing de genoemde vaardigheden gaan toepassen in de praktijk.

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Jeugd hebben we genoeg! Met de juiste bagage ligt voor hen ongetwijfeld ook in de 21ste eeuw nog steeds een schitterende toekomst in het verschiet.

 

Peuterplein

Een doorgaande ontwikkeling vanaf vroege leeftijd is voor kinderen ontzettend belangrijk. ‘t Schrijverke wil graag een plek bieden om deze ontwikkeling vorm te kunnen geven. Daartoe zijn we  sinds begin 2016 gestart met het Peuterplein Groote Akkers.
Dit Peuterplein, in samenwerking met de Avonturiers, is bedoeld voor peuters van 2-4 jaar.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht bij: info@de-avonturiers.nl of bellen naar 013-740113

   

Touchscreens

Nadat we al weer een aantal jaren werken met digitale schoolborden, is hier ook weer de volgende stap in zicht. In het pluslokaal is het eerste touchscreen gehangen. Het is de bedoeling dat leerkrachten daar al gebruik van kunnen maken en zo ontdekken wat de verschillen en vooral voordelen zijn vergeleken met de huidige digitale borden. In de loop van de tijd zullen ze dan ook in  andere lokalen gaan verschijnen.
 
   

ParnasSys met ouderportaal

ParnasSys is een digitaal leerlingvolg- en administratiesysteem voor het basisonderwijs. Het biedt de mogelijkheid om alle gegevens van leerlingen in één systeem vast te leggen. De administratieve kracht, de leerkrachten, interne begeleiders en het managementteam, kortom alle medewerkers hebben zich geschoold in het werken met dit nieuwe systeem. De keus viel op ParnasSys vanwege de speciale functionaliteit voor het ondersteunen van het handelingsgericht werken.
Ook kunnen ouders via een eigen inlogcode à la minute en wereldwijd de vorderingen van hun kinderen inzien.
De citoscores, resultaten van de methodetoetsen, absenties en notities van de leerkracht in het administratiesysteem zijn voor ouders direct in te zien!

 

KIJK

KIJK is een digitaal observatie-instrument waarmee we op 't Schrijverke de ontwikkeling van onze kleuters registreren. Via KIJK kunnen leerkrachten een nog beter inzicht krijgen in de totale ontwikkeling van het jonge kind. Want nauwkeurig en systematisch observeren hoe een kind zich gedraagt is één, het vastleggen, ordenen en interpreteren van de gegevens is misschien nog wel belangrijker. De informatie die in KIJK staat wordt tijdens de 10-minuten-gesprekken met ouders besproken.
Wij denken met de invoering van KIJK een goede stap in de juiste richting te hebben gezet.  
Zie voor meer informatie:http://www.kijkregistratie.nl/

 

 
Cultuurprofielschool

Wij vinden het belangrijk om onze leerlingen in contact te brengen met cultuur. Hiervoor hebben we contact gezocht met bureau CiST (Cultuur in School Tilburg). Samen hebben we een cultureel programma opgesteld. Ons streven is dat alle leerlingen van ’t Schrijverke als ze de basisschool verlaten kennis hebben genomen van:

  • cultureel erfgoed in Goirle. Hierbij denken we aan bezoek aan de heemschuur, fusilladeplaats, molen, etc.

  • musea in Tilburg (al dan niet gekoppeld aan kunstprojecten)

  • andere cultuuruitingen

Cultureel Erfgoed schoolbreed

Een speciale werkgroep cultuur zorgt voor de invulling hiervan. Afgelopen jaren hebben we het Cultureel Erfgoed een plaats gegeven binnen de school. In alle groepen werd kennisgemaakt met een onderdeel van het materieel en immaterieel erfgoed. Met bezoeken, aan onder meer de grafheuvels, monumenten, kunstobjecten, De Schutsboom en de brandweer, maak je zaken zichtbaar. Ook adopteerden we als school het monument voor de joodse familie Dasché die in de oorlog vanuit Goirle werd weggevoerd. De maand april is uitgeroepen tot de maand van het Culturele Erfgoed. Een blijvend plekje op het jaarrooster om te waarborgen dat kinderen zo voldoende kennis kunnen nemen van de eigen omgeving.
 

Andere cultuuruitingen

Cultuuronderwijs omvat natuurlijk meer dan erfgoed alleen. Het is een breed begrip. Al jaar en dag maken we schoolbreed gebruik van het kunstmenu van de Kunstbalie (voorheen Bisk). Het programma is samengesteld uit de disciplines: dans, drama, muziek, beeldende kunst, foto/film/video en literatuur. De structuur is gebaseerd op vier jaar. Elke leerling komt gedurende acht jaar twee keer in contact met elke discipline. Alle, door professionele ‘makers’ aangeboden kunstproducten zijn zorgvuldig geselecteerd door gespecialiseerde scouts.
 

Handelingsgericht werken

Om zo dicht mogelijk aan de te sluiten bij de onderwijsbehoeften van kinderen volgde het team van ’t Schrijverke een scholingstraject van 2 jaar (2011-2013). Hoe houd je rekening met individuele verschillen tussen kinderen? Het ene kind heeft immers meer tijd nodig om zich de leerstof eigen te maken dan het andere.
Handelingsgericht werken (HGW) is ook sterk gericht op samenwerking met de omgeving van het kind. Anders gezegd: hoe kunnen we, uitgaande van de onderwijsbehoefte van een kind, in samenwerking met de ouders de leerstof zodanig aanbieden, dat het kind het beste leert.
Handelingsgericht werken kent de volgende uitgangspunten:

  • In de klas probeert de leerkracht zoveel mogelijk rekening te houden met wat een kind nodig heeft (werken in 3 niveaugroepen).
  • Handelingsgericht werken gaat uit van een transactioneel kader. Dit betekent dat de omgeving, het gezin, de ouders, de club waar een kind naar toe gaat, van invloed zijn op de ontwikkeling van dat kind. Samenwerken met ouders is hierbij dus erg belangrijk.
  • Bij handelingsgericht werken doet de leerkracht er toe. De leerkrachtvaardigheden krijgen veel aandacht! Hierbij werk je aan: effectieve leertijd, effectieve instructie en klassenmanagement.
  • Bij handelingsgericht werken benut je het positieve daar waar het kan. Je gaat uit van wat een kind al kan en gaat daar mee verder.
  • Handelingsgericht werken is gericht op samenwerken.
  • Handelingsgericht werken is doelgericht, je werkt met een duidelijke doelstelling voor een groep leerlingen.
  • Handelingsgericht werken kent systematiek en is voor eenieder duidelijk. Je verzamelt gegevens van de groep kinderen, waardoor je kunt overzien wat ze nodig hebben. Deze onderwijsbehoeften cluster je zoveel mogelijk (3 groepen). Daarvoor maak je een groepsplan, gaat aan de slag en evalueert dat to slot. Daarna begint de hele cyclus weer van voren af aan. Gegevens verzamelen… enz..
 

Nieuwe speelplaats

Het duurde allemaal net iets langer dan we gehoopt hadden maar het was het wachten waard ! Sinds een paar jaar kunnen we volop genieten van onze nieuwe speelplaats !