6.8 Ouderhulp algemeen


U zult merken dat op onze basisschool regelmatig een beroep op u wordt gedaan. Verzoeken om mee te helpen bij projecten of activiteiten, in de schooltuin, bij de klusgroep of bij het excursievervoer, zullen regelmatig bij u terechtkomen. Ook onderwijsinhoudelijk kunt u een behoorlijk steentje bijdragen als leesouder, tijdens het keuze-uur of het circuit.
 

6.8.1 Klassenouder


Sinds een aantal jaren kennen we op onze school het begrip 'klassenouders'. U kunt uw interesse voor het klassenouderschap aan het begin van het schooljaar bekendmaken.
Een klassenouder moet worden gezien als steun voor de leerkracht bij het organiseren van bepaalde activiteiten op klassenniveau. Te denken valt bijvoorbeeld aan het regelen van het vervoer bij excursies, het zoeken van leesouders en andere hand- en spandiensten.
 

6.8.2 Hulpouder


Gedurende de jaren dat uw kind onze school bezoekt, zal er heel regelmatig een verzoek om ouderhulp aan u worden gericht. De ene keer gaat het om het begeleiden van een leesgroepje, de andere keer om hulp tijdens de handvaardigheidles of het keuze-uur. Ook grote activiteiten zoals Sinterklaas, kerst, carnaval en pasen, maar zeker ook de themadagen, de sportdagen, de goede-doel dagen en de lustrumfeesten kunnen niet zonder hulp van ouders worden georganiseerd. Natuurlijk weten we dat ook ouders het ontzettend druk hebben. Toch hopen we dat u allemaal wat momenten kunt vrijmaken om daadwerkelijk op school te komen meehelpen. Dat heeft enerzijds grote voordelen voor onze school, anderzijds betekent het ook ontzettend veel voor uw eigen kind.

Veel hulpouders helpen elk jaar graag bij de activiteten rondom de ontvangst van de sint. 
Hieronder een filmpje over het feest op 5 december 2012. 

 

6.8.3 Medezeggenschap MR en GMR

Inspraak is bij Edu-Ley geregeld via medezeggenschapsraden.
Alle Edu-Ley scholen hebben een eigen medezeggenschapsraad (MR). Deze bestaat uit personeelsleden en ouders van de betreffende scholen. De MR bespreekt de onderwerpen die te maken hebben met de eigen school. De MR heeft advies- en/of instemmingsrecht over beleidsbeslissingen op schoolniveau.
Voor informatie over de MR verwijzen wij u naar de website van de onze school.


De GMR-en geven advies en verlenen instemming over de beleidsontwikkelingen binnen Edu-Ley.  In het regelement is vastgesteld over welke onderwerpen advies wordt gegeven en wanneer het instemmingsrecht van toepassing is.
De GMR-en van Boog en Skbg vergaderen afzonderlijk als het zaken betreft die alleen met de betreffende stichting te maken hebben en gezamenlijk als het gaat om onderwerpen op Edu-Ley niveau. De bestuurder kan op verzoek van de GMR-en deels aanwezig zijn bij de vergaderingen om toelichting en uitleg te geven. De GMR-en vergaderen ongeveer 6 keer per jaar.

Beide GMR-en zijn gemotiveerd om Edu-Ley naar een hoger niveau te brengen. De samenwerking tussen beide GMR-en heeft een toegevoegde waarde, er wordt effectief geschakeld, men leert van elkaar en inspireert elkaar.

Met een positief kritische en constructieve houding zijn de GMR-en een professionele gesprekspartner voor de bestuurder en door de open en toegankelijke communicatie dragen de GMR-en bij aan een transparante organisatie.

In beide GMR-en zijn zowel personeelsleden als ouders vertegenwoordigd.

 

6.8.4 Activiteitencommissie


Vindt u het niet alleen leuk om mee te helpen, maar houdt u er ook van om activiteiten mee te organiseren, dan kunt u terecht bij de Activiteitencommissie (AC). Onze AC bestaat uit ouders/verzorgers van kinderen van onze school. Zij houden zich bezig met het organiseren van activiteiten en festiviteiten. Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom. Het is een misverstand om te denken dat het deelnemen aan de AC onoverkomelijk veel werk met zich meebrengt. Het is namelijk niet zo dat alle leden van de activiteitencommissie deelnemen aan alle evenementen. Aan het begin van het schooljaar geeft ieder AC-lid haar/zijn voorkeur op en kiest een aantal activiteiten waar hij/zij aan wil meewerken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Activiteitencommissie (zie kalender) of kunt u een keer een vergadering bijwonen. Om deze activiteiten te kunnen bekostigen vragen wij u om een vrijwillige ouderbijdrage. Deze bedraagt 28 euro per kind en wordt aan het begin van het schooljaar via een eenmalige automatische incasso van uw rekening afgeschreven. Als uw kind pas na december op school komt dan bedraagt de ouderbijdrage 2 euro per maand. Nogmaals niets moet, het gaat hier nadrukkelijk om een vrijwillige bijdrage. Middels haar financieel verslag legt de AC verantwoording af over de besteding van de gelden. U wordt via het Opschrijverke verder geïnformeerd.

Naast de vrijwillige bijdrage kan eventueel door klassenouders nog een beroep op u worden gedaan om bijvoorbeeld geld te geven voor cadeautjes etc. Vanuit school en MR wordt echter het dringend advies gegeven  dit bedrag op 1 euro per kind per schooljaar te houden.