Gebruikte lesmethodes


Schrijfdans voor kleuters

 

Schrijfdans is een unieke schrijf- en bewegingsmethode om kinderen vlot, vloeiend en veerkrachtig te leren schrijven. Leren schrijven met Schrijfdans is vanuit je natuurlijke bewegingen in de ruimte je eigen zwaai en draai vinden op het schrijfoppervlak, daarna je eigen vorm. Schrijven en schrijftekenen worden begeleid door muziek. In het speellokaal of aan de tafel. In de lucht, op het bord en op papier.

Bij Schrijfdans wordt het schrijven veel ruimer opgevat dan alleen als het schrijven van letters en woorden met een pen op papier. Schrijven kunnen we ook met de armen in de lucht, of met de handen in een laagje scheerschuim.
En wàt we 'schrijven' hoeven niet per se letters te zijn. Met basisschrijfbewegingen als lussen of bogen kunnen we al
beginnen (lang) voordat de kinderen aan letters toe zijn.
Dat is precies wat er in Peuter- en Kleuterschrijfdans en Schrijfdans 1 gebeurt: het grof-motorisch en met beide handen zelf ervaren van de basisbewegingen, ondersteund door muziek.
Schrijfdans 2 begeleidt de overgang van grove naar fijne motoriek, en naar de letters. 

Technisch lezen in groep 3: Veilig leren lezen


Álle kinderen, op álle scholen, moeten optimale kansen krijgen om te leren lezen. Vanuit dat idee is de nieuwe Veilig leren lezen ontwikkeld. De methode combineert het plezier van het samen leren lezen en bezig zijn met taal met de praktische uitvoerbaarheid van onderwijs op maat. Veilig leren lezen is opgebouwd uit twaalf thematische kernen. Binnen deze kernen komen de verschillende leerlijnen in samenhang aan bod.

Veilig leren lezen biedt ruimte voor verschillen en maakt adaptief onderwijs praktisch uitvoerbaar. De methode biedt daarvoor concrete materialen voor zelfstandige verwerking op verschillende niveaus en is voorzien van een flexibel organisatiemodel.
Vanwege het belang van een geïntegreerde aanpak van taal en lezen in groep 3 zijn er in Veilig leren lezen leerlijnen uitgestippeld voor zowel mondelinge als schriftelijke taalontwikkeling. Daarmee sluit de methode aan bij de tussendoelen van het Expertisecentrum Nederlands.
 

Technisch lezen in vanaf groep 4: Estafette nieuw

Estafette Nieuw sluit aan op Veilig leren lezen. De bekende opbouw van Veilig leren lezen is doorgetrokken naar Estafette Nieuw. Ze hebben bijvoorbeeld dezelfde opmaak en lesopbouw, en werkboekjes gebruiken dezelfde pictogrammen.

De leerlingen bouwen consequent aan een goede technische leesvaardigheid. De methode leert kinderen vlot, vloeiend en correct lezen. Natuurlijk moet de woordherkenning daarvoor direct en foutloos verlopen. Oefenen op zins- en tekstniveau is ook essentieel. Estafette Nieuw oefent deelvaardigheden eerst geïsoleerd in de werkboeken en integreert ze daarna in het complexere geheel: de leesboeken.


Net zoals Veilig leren lezen werkt Estafette Nieuw met drie aanpakken. De aanpakken differentiëren in instructie, begeleiding, herhaling en leestijd. Er is een heldere aanpak voor: riscolezers, methodevolgers en snelle lezers. De aanpakken hebben wel een andere naam. De lijn voor risicolezers heet in Estafette Nieuw Aanpak I. De lijn voor methodevolgers heet Aanpak II en de lijn voor snelle lezers Aanpak III. Op deze manier ontstaat een doorgaande leerlijn voor technisch lezen die kan lopen tot en met groep 8.
 

Rekenen: De wereld in getallen

Kinderen leren goed rekenen met De wereld in getallen. Daar staat de rekenmethode voor groep 1 t/m 8 in het basisonderwijs al jaren om bekend. De methode is opgebouwd volgens de beproefde dakpanconstructie: oriëntatie, begripsvorming, oefenen en automatiseren. Hiermee krijgt elk kind een goede rekenbasis! Met De wereld in getallen leren de kinderen inzicht verwerven én hun vaardigheden oefenen. Evenwichtig rekenen dus! Cijferen krijgt veel aandacht, waaronder de klassieke staartdeling. Maar ook het realistisch rekenen komt aan bod, zoals het werken met modellen, getallenlijn en verhoudingstabel.
De wereld in getallen heeft een vaste weekopbouw. Elk rekenonderwerp wordt op een vaste dag in de week behandeld. Dit geeft kinderen houvast.


De nieuwe versie van De wereld in getallen bevat nog meer oefening en herhaling. Er is een weektaak voor zelfstandig werken en praktische differentiatie op 3 niveaus. Na elke klassikale instructie krijgen rekenzwakke kinderen verlengde instructie in het bijwerkboek. Zij krijgen één oplossingsstrategie.
In het tweede gedeelte van elke rekenles werken alle kinderen zelfstandig aan de weektaak. De niveaus zijn: minimum, basis en plus. Kinderen kunnen makkelijk doorwerken en overstappen op het volgende niveau.
 
Elk kind werkt dagelijks zelfstandig aan de weektaak. In de opgaven komt alleen behandelde stof aan bod. Zo leren de kinderen om zelf problemen op te lossen en hun werk te plannen. Bij de weektaak horen ook oefeningen op de computer.
Voor rekensterkte kinderen is er het pluswerkboek. Daarin werken ze als ze klaar zijn met het plusniveau in de weektaak. De opgaven zijn verdiepingen en lopen niet vooruit op de komende lesstof.


 

Taal en spelling : Staal
Wij maken gebruik van de methode "Staal". Staal doet precies wat de naam belooft. De lesmethode maakt kinderen sterk in taal en spelling. Opbrengstgericht werken en toepassen staan centraal. De kinderen vergaren eerst kennis, die ze vervolgens in een presentatie of publicatie toepassen. Er wordt dus écht iets met hun tekst gedaan! 
Staal is visueel en motiverend. De vele filmpjes, verrassende thema’s, teksten en bronnen komen uit het echte leven. Door die realistische context vergeten de kinderen bijna dat ze gedegen taalonderwijs krijgen. Staal werkt met de bewezen spellingaanpak van José Schraven en is de eerste methode die spelling en grammatica combineert. 
Staal is de ideale methode voor scholen die resultaat willen boeken en kinderen op een nieuwe manier willen motiveren.
 
Taal
Staal gaat uit van de dagelijkse realiteit. Alle bronnen zijn levensecht en alle opdrachten zijn functioneel. Zo zien de kinderen de betekenis van taal in hun dagelijks leven. En dat motiveert!
Het bijzondere van de leerlijn taal in Staal is dat elk kind binnen een thema toewerkt naar de presentatie of publicatie van een eigen eindproduct. Presenteren is een belangrijke vaardigheid in de huidige maatschappij, die in Staal stapsgewijs wordt aangeleerd.Met Staal taal vindt differentiatie bij de meeste lessen op een natuurlijke manier plaats. Kinderen kunnen immers niet anders dan op hun eigen niveau deelnemen aan gesprekken of teksten schrijven. Daarnaast is er differentiatie in de instructie, zijn er opdrachten op drie niveaus en is er een Werkboek Plus.


 
woordenschat software
  Spelling

Staal werkt met de bewezen, preventieve spellingaanpak van José Schraven. Het vaste ritme, goed voordoen, elke les herhalen en dagelijkse dictees zorgen voor optimale spellingresultaten. Staal is ook de eerste methode die spelling en grammatica met elkaar combineert.De spellingaanpak van Staal kenmerkt zich door instructie en interactie met de kinderen tijdens de instructie. Door de interactie vindt al actieve differentiatie plaats. Daarnaast zijn er opdrachten op drie niveaus en is er een Werkboek Plus.
Ook wordt er gewerkt met software om spelling te oefenen.spelling software
 

Begrijpend lezen: Tekst verwerken

 
Tekstverwerken heeft een opbouw door de jaren heen:
 
Groep 4: een goed begin met begrijpend luisteren
Het eerste blok in groep 4 bestaat uit lessen begrijpend luisteren. De lessen vormen een effectieve overgang van het begrijpend luisteren in groep 3 naar het begrijpend lezen in groep 4 (dat zes weken later begint).
In de luisterlessen doet u de kinderen de strategieën voor waarmee ze de voorgelezen tekst kunnen begrijpen. Vanaf blok 2 passen de kinderen deze stappen zelf toe bij het lezen.
 
Groep 5 en 6: begrijpend lezen
In groep 5 en 6 ligt de focus op begrijpend lezen.
 
Groep 7 en 8: van begrijpend naar studerend lezen
Het studerend lezen in groep 7 en 8 bouwt voort op het begrijpend lezen in groep 4 t/m 6. De strategieën die de kinderen daar aangeleerd hebben, worden in groep 7 en 8 aangevuld met enkele nieuwe, die gericht zijn op het mondeling en schriftelijk reproduceren van de tekst. In groep 7 en 8 maken we onderscheid tussen lees- en leerstrategieën.


Schrijven: PennenstrekenMet Pennenstreken leren kinderen schrijven in een goed leesbaar handschrift en in een acceptabel tempo. De leerlingen kunnen vaak zelfstandig aan de slag. De methode voorziet u van concrete aanwijzingen voor observatie en remediëringPennenstreken biedt een doorgaande lijn technisch schrijven. Het aanleren van de 'kleine' schrijfletters vindt plaats in jaargroep 3.  De methode sluit aan bij 'Veilig leren lezen'. In groep 4 komen de hoofdletters aan bod. In de overige groepen wordt het schrift geautomatiseerd en leren de kinderen op tempo schrijven. In groep 7 wordt bovendien het blokschrift aangeleerd.


Geschiedenis : Argus Clou

We werken met deze methode in de groepen 3 t/m 8.
Met Argus Clou wordt de kinderen echt historisch besef bijgebracht. Ze leren gebeurtenissen uit het verleden te bekijken met de ogen van nu. Maar ook leren ze om historische verschijnselen in de ontwikkeling van de tijd te plaatsen, zodat ze met elkaar in verband worden gebracht. Zo zien de kinderen de samenhang en de invloed van het verleden op de toekomst.


 

Aardrijkskunde : Argus Clou


We werken we met deze methode in de groepen 3 t/m 8.
In Argus Clou Aardrijkskunde staan de leerresultaten centraal, maar de reis daar naar toe bevat veel uitdagingen en verrassingen. De methode plaatst topografie in een thematische context en besteedt aandacht aan het wereldburgerschap. 


Engels: The team

Sinds een aantal jaar gebruiken we methode The team in de groepen 7 en 8. Sinds schooljaar 2015-2016 is daar groep 6 aan toevoegend. Het kan zijn dat ook al enkele lessen gegeven gaan worden in groep 5.
The Team legt het accent op luisteren en spreken en het opbouwen van woordenschat. De leerlingen horen de teksten uit de mond van native speakers: Engels zoals het hóórt te klinken. Lezen en schrijven komen natuurlijk ook aan bod. De kinderen lezen mee met de dialogen die ze horen en in de opdrachten vullen ze woorden in, maken ze zinnen compleet en lossen ze puzzels op. 
Cliffhangers
De avonturen die de vier leden van The Team beleven, vormen de rode draad in de lessen. Daarin komen herkenbare, dagelijkse thema’s aan bod, zoals het inrichten van je eigen kamer, een fietsongeluk en een bezoek aan een shopping mall. Het verhaal loopt binnen één of twee units van de ene les door in de andere, zodat de leerlingen altijd weer uitkijken naar de volgende les.


Tekenen en handvaardigheid: Uit de kunst


Een complete methode voor de expressievakken
- Tekenen
- Handvaardigheid
- Aspecten van techniek
Uit de kunst is een praktische methode, vol leuke lessen. 

De methode voldoet aan de eisen die vanuit de kerndoelen aan de beeldende vakken tekenen en handvaardigheid gesteld worden. Met een geïntegreerde lijn voor de praktische doelen van het vakgebied techniek, zoals in de kerndoelen staat aangegeven.


Sociaal emotioneel: goed gedaan !Goed gedaan! houdt rekening met de wereld waarin kinderen vandaag de dag opgroeien. Dat is een wereld die o.a. door de media (tv, internet) erg groot en divers is, en waarin kinderen zeer verschillend voorbeeldgedrag krijgen. Goed gedaan! geeft hun meer zicht en grip op hun eigen emoties en gedrag en maakt hun het "hoe en waarom" van sociale vaardigheden duidelijk.

Goed gedaan! is nadrukkelijk gebaseerd op een praktische kijk op "leren" en "samenleven" en combineert theorieën en trainingen uit de hulpverlening met "gezond verstand" en praktische tips. Ingewikkelde sociaal-emotionele inzichten en vaardigheden worden vertaald in concrete termen en stapjes.
De activiteiten voor de kinderen zijn motiverend en aansprekend. De nadruk daarbij ligt op ervaren en doen. Sociaal-emotionele vaardigheden leer je immers niet uit een boekje.


Sociaal emotioneel: Relaties & seksualiteit


Het onderwijspakket "Relaties en seksualiteit' wil kinderen ondersteunen in hun ontwikkeling tot een persoon die:
-Respect heeft voor zichzelf en anderen
-Zich bewust is van eigen en andermans gevoelens, wensen, opvattingen en mogelijkheden
-Beslissingen kan nemen op het gebied van seksualiteit

'Relaties en seksualiteit' richt zich naast kennisverwerving vooral op meningsvorming. Er is aandacht voor de lichamelijke en emotionele ontwikkeling, voor sociale ontwikkeling en relaties en voor seksualiteit en gezondheid.

De methode is in te zetten in meerdere groepen, maar wij gebruiken de methode voornamelijk in groep 8.

 


gymlessen: basislessen bewegingsonderwijsPraktijkgerichte methode bewegingsonderwijs voor het basisonderwijs. De methode bestaat uit twee ringbanden met uitneembare katernen, werkbladen en een website.
Naast een jaarprogramma voor alle groepen, bevat deel 1 uitgewerkte basislessen voor elke leeftijdscategorie en een aantal suggestielessen. Bij de basislessen wordt gedurende een dag voor alle groepen dezelfde basisopstelling gebruikt; de lessen worden steeds aangepast aan het niveau. Ook is een theoretische verantwoording opgenomen. Deel 2 bevat spel- en buitenlessen. Ook hier is gedurende de dag de basisopstelling voor alle groepen gelijk. De werkbladen dienen als geheugensteun in de gymzaal. Ze bevatten ondermeer een complete plattegrond van de opstelling van de materialen.