Schoolleiding


De Raad van Toezicht van Stichting BOOG en Stichting SKBG kent dezelfde samenstelling en bestaat uit maximaal 6 leden. 
Eén van de leden van de Raad van Toezicht wordt benoemd op voordracht van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden van BOOG en SKBG en één lid op voordracht van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Goirle. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden met deskundigheid, diversiteit, nabijheid en verankering in de lokale gemeenschap. Op termijn wordt op grond van een rooster van aftreden toegewerkt  naar maximaal 5 leden.

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid en het handelen van het College van Bestuur en op de gang van zaken binnen de Stichtingen. Zij vervult ook de werkgeversrol naar het College van Bestuur. Daarnaast adviseert zij, gevraagd en ongevraagd, het College van Bestuur.

Bij het inrichten van  het toezicht heeft de Raad van Toezicht de code Goed Bestuur Primair onderwijs als uitgangspunt genomen. Jaarlijks legt de Raad van Toezicht verantwoording af over het gevoerde toezicht via het jaarverslag.

De Raad van Toezicht vergadert ten minste 6 keer per jaar
De Raad van Toezicht van  Stichting BOOG en Stichting SKBG  wordt gevormd door:

Naam  Functie Portefeuille  Beroep
Drs. M.I. Pieters Voorzitter Algemene zaken, externe contacten, communicatie Zelfstandig adviseur beleid en organisatie voor bestuurders en het ambtelijke management voor gemeenten
Kees van Santvliet Penningmeester Financiën Manager financiën Expect Primair
Renate O'Prinsen lid Onderwijs Procesontwikkelaar en -begeleider, veranderkundige, organisatiecoach, trainer, spreker en auteur.
M.J.M. ter Huurne Lid Personeel Docent Nederlands & Projectonderwijs MBO/ Zelfstandig ondernemer
J.A.A. van den Hout Lid ICT, Huisvesting/ beheer Zelfstandig project- en interim manager op het raakvlak van ICT en organisatie
F.G.M. Molkenboer Secretaris Onderwijs / secretaris Directeur/ bestuurder Stichting de As (Zorg voor kinderen en jong volwassenen met autisme)
M. Vugts Secretariaat   Management assistent Edu-Ley

                                       

Scholen

't Schrijverke 
De Bron
De Regenboog 
Den Bongerd
Kameleon 
Open Hof