swoosh

AC

De A.C. ( Activiteiten Commissie) organiseert samen met het schoolteam een aantal activiteiten. Deze worden bekostigd uit de ouderbijdrage.De ouderbijdrage bedraagt € 28,- per kind.

De A.C. bestaat uit evenveel leden als er groepen zijn plus een dagelijks bestuur bestaande uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De taken van de commissie en bestuur staan in het Huishoudelijk Reglement Activiteiten Commissie. vergaderingen

Ongeveer 1 maal per maand komt de A.C. bijeen voor een algemene vergadering. Dit gebeurt telkens op maandagavond, aanvang 20.15 uur in de koffiekamer van 't Schrijverke. Tijdens een vergadering wordt de voortgang van elke activiteit besproken en geëvalueerd. Van elke vergadering maakt de secretaris een verslag dat de A.C. leden per e-mail ontvangen. Deze vergaderingen zijn voor iedereen toegankelijk en de verslagen worden op de website gepubliceerd.Taken van de leden

Op de eerste vergadering van een nieuw schooljaar wordt vastgesteld wie welke taken op zich neemt. Er worden werkgroepen gevormd die activiteiten voorbereiden en uitvoeren. Een werkgroep bestaat uit minimaal 2 A.C. leden en 2 leden van het schoolteam. Bekende activiteiten zijn Sinterklaas, Kerst, carnaval, paaslenteviering en sporttoernooien. Voor de uitvoering van de taken kunnen de A.C. leden een beroep doen op "hulpouders''. Dat zijn ouders die willen meewerken aan b.v. opbouw, catering, versieren, begeleiding van kinderen en eventueel ook de organisatie.

Lid worden van de A.C

Iedere ouder / verzorger kan in principe lid worden van de A.C. Er wordt gestreefd naar 1 vertegenwoordiger per leergroep. De leden worden niet gekozen, maar nemen zitting volgens de regels van het Huishoudelijk Reglement Activiteiten Commissie. Informatie hierover kunt u aanvragen bij de secretaris. Contact opnemen kan via de e-mail pagina bij de sectie "onze school".

Hulpouder worden

Bij de uitvoering van een activiteit is vaak veel hulp nodig. Per activiteit worden hulpouders gevraagd via een oproep in 't Opschrijverke of via intekenlijsten bij de klassen of op de prikborden. Hulpouders die bij een bepaalde activiteit helpen, worden van te voren geïnformeerd over hun werkzaamheden.

Ouderbijdrage

De ouderbedrage bedraag €28,- per kind per schooljaar. Van deze ouderbijdrage worden activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Sportdag, Lustrum etc. georganiseerd. Dit bedrag wordt in principe via automatische incasso betaald. Het ingevulde formulier kan worden ingeleverd in de bak bij de conciërge.
Voor kinderen die na december op school starten kan het instromersformulier worden gebruikt. Zij betalen dan EUR 2,50 per maand. Wij rekenen op uw medewerking!

In het opschrijverke komt een oproepje om de laatste ouders op te roepen hun bijdrage te betalen. U kunt dan zelf overmaken maar ook het formulier downloaden en inleveren.

Neem contact op