swoosh

Ontwikkelingen op 't Schrijverke

We zijn op 't Schrijverke met allerlei nieuwe ontwikkelingen bezig. Op deze pagina laten we u kennismaken met een aantal onderdelen waarmee wij hard aan het werk zijn.


't Schrijverke geeft uitdagend onderwijs waar toekomstgericht leren centraal staat

'Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst', is een gezegde dat sinds mensenheugenis bestaat. En het moet gezegd, die toekomst was generaties lang voorspelbaar en uitgestippeld. Door de opkomende technologie en een veranderend maatschappijbeeld is men daar de laatste tijd flink wat anders tegenaan gaan kijken. Onze kinderen leren in de 21ste eeuw. Een tijd waarin door de maatschappij andere vaardigheden als belangrijk worden gezien. De beschikbaarheid van moderne communicatiemiddelen, het leven in een multiculturele samenleving en de opkomst van begrippen als burgerschap en duurzaamheid hebben veel invloed op onze samenleving. Dat mensen vanuit allerlei culturen daardoor op elk moment en waar ook ter wereld in contact kunnen komen met anderen, informatie kunnen delen en kunnen samenwerken, heeft een gigantische impact op het leren van nu en het functioneren later.

Wie vandaag voorop loopt, kan morgen wellicht al aan een inhaalslag beginnen. Zo geldt dat ook voor het onderwijs. Kinderen vaardig maken om zich in de toekomst staande te houden, vraagt nogal wat, bij een steeds veranderende horizon.
Op 't Schrijverke zijn we ons daar terdege van bewust en hebben daarom de 21st century skills tot speerpunt verheven. Dat is een term die je steeds vaker tegenkomt en betrekking heeft op een samenhangend aantal vaardigheden waarlangs het onderwijs voor de toekomst gestalte moet krijgen: Samenwerken; sociaal culturele vaardigheden; communiceren; probleemoplossend vermogen; ict-geletterdheid; kritisch denken en creativiteit.

Want de theorie kan nog zo mooi zijn, uiteindelijk gaat het om de leerlingen zelf! Voor de vakgebieden (gebruiken we deze term straks eigenlijk nog?!) cultuureducatie en wereldoriëntatie werden de eerste stippen gezet. Vol enthousiasme is het team, met de leidraad van de 21st century skills in de hand, daar ingedoken. Workshops worden gevolgd, nieuwe kennis wordt opgedaan en lessen worden omgevormd en '21ste century-proof' gemaakt. Steeds opnieuw worden praktijkervaringen uitgewisseld, geëvalueerd en waar nodig aangepast. Uitgangspunten daarbij zijn de aanwezige lesmethoden en ook de leervragen van de groep en individuele leerlingen. Door deze betrokkenheid worden ook de leerlingen op hun beurt enthousiast gemaakt. Zo is men in de groepen 7 reeds van start gegaan met het project "wereld" waarbij de leerlingen vanuit verschillende invalshoeken een stuk van de wereld in kaart gaan brengen en hierover in de meest uiteenlopende vormen een eindpresentatie gaan verzorgen. Soortgelijke projecten (thema's als beroemdheden, Tweede Wereldoorlog, grenzen verleggen en kleding gaan binnenkort ook in de andere groepen van start) Ook de leerlingen zelf zullen straks door hun ervaringen en kritische manier van denken steentjes bij gaan dragen aan het vormen, bijsturen en polijsten van de ingeslagen weg. En uiteraard blijven ook ouders op de hoogte van de ontwikkelingen. Onderwijs maak je immers samen!Op de basisschool in De Groote Akkers stelde men zich de vraag op welke manier die vaardigheden (in relatie met kennis) moeten worden aangeleerd om zich in de hierboven genoemde veranderende samenleving staande te kunnen houden. Een vraag waarvan het antwoord in de toekomst ligt en die men dus stapsgewijs aan zal moeten pakken. Daarvoor werd op deze school eerst een aantal stippen gezet. Stippen die tijdens opeenvolgende studiedagen door het voltallige team ingevuld worden. Stip voor stip of wellicht beter stap voor stap zal men in een teamgerichte nascholing de genoemde vaardigheden gaan toepassen in de praktijk.

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Jeugd hebben we genoeg! Met de juiste bagage ligt voor hen ongetwijfeld ook in de 21ste eeuw nog steeds een schitterende toekomst in het verschiet.

Professionalisering

Om leerlingen optimaal te laten ontwikkelen, is het van belang dat ook onderwijspersoneel zich blijft ontwikkelen en zich meebeweegt in de nieuwste, evidence-informed inzichten binnen het onderwijs. Zowel op didactisch vlak, als op pedagogisch vlak. Deze professionalisering gebeurt zowel op individueel niveau, als op teamniveau. Alle werknemers stellen een Persoonlijk OntwikkelPlan met daarin ambities op, welke periodiek besproken wordt met de leidinggevenden (PDCA). Opgedane kennis en expertises van leerkrachten worden in dialoog gedeeld met collega's, zodat door te leren van en met elkaar de onderwijspraktijk continue 'gefinetuned' wordt. In het schooljaar 2022-2023 vindt daarnaast externe bijscholing door bureau Tweemonds plaats, gericht op onze slogan: 'Uitdagend onderwijs waar toekomstgericht leren centraal staat'. We reflecteren o.a. in deze workshops op ons handelen en onderzoeken in de praktijk of kinderen genoeg betrokken zijn. Ook staan we stil bij de vraag: Wat moet ons onderwijs na 8 schooljaren opgeleverd hebben en wat leren we daarbij van elkaar? We richten de mogelijkheid in om met kinderen in gesprek te gaan en om bij elkaar te gaan kijken (collegiale visitatie). 


Cultuureducatie met kwaliteit

Een speerpunt van 't Schrijverke is kunst en cultuur. Wij vinden het belangrijk om onze leerlingen in contact te brengen met allerlei uitingen hierbinnen. We werken bij ons op school met het zgn. 'Goirles Model' waarin we nauw samenwerken met Factorium. We proberen gezamenlijk een zo breed mogelijk cultuuraanbod aan onze leerlingen te presenteren en binnen ons curriculum creatieve verwerkingsvormen t.b.v. het leren te integreren. 

Cultuureducatie met Kwaliteit is de overkoepelende term voor een stukje nascholing waaraan teambreed wordt deelgenomen. Via voorlichting, workshops en praktijkgerichte opdrachten wordt de opgedane kennis overgebracht op de leerlingen. Ons streven is dat alle leerlingen van 't Schrijverke als ze de basisschool verlaten kennis hebben genomen van:
* cultureel erfgoed in Goirle  
* musea in de omgeving
*kunst, muziek, drama, dans, literatuur, vanuit verschillende invalshoeken

De doelstellingen en opbrengsten van schooljaar 2022-2023 binnen kunst- en cultuureducatie:
 • We maken verbinding tussen cultuureducatie op 't Schrijverke ICT - projectonderwijs - onderzoeksgroep - sociaal emotioneel 

 • We willen het team nog meer verbinden met cultuuronderwijs. 

 • We borgen cultuuronderwijs en de ontwikkelingen binnen onze school. 

 • Traject CMK3 zal worden opgezet. 

 • We richten samen met de techniekcoördinatoren een creatieve techniekruimte in. 


Cultureel erfgoed / burgerschap

Een van de kerndoelen binnen het onderwijs is gericht op actief burgerschap en sociale integratie. Over hoe scholen dat bevorderen, ligt niets vast. Wel is de algemene burgerschapsopdracht in de wet verduidelijkt. Het doel is en blijft dat een school in al haar uitingen handelt in lijn met de democratische rechtstaat. Wat doen wij o.a. op 't Schrijverke aan burgerschapsonderwijs? In alle groepen wordt kennisgemaakt met een onderdeel van het materieel en immaterieel erfgoed.  Door middel van lessen en gastsprekers, maar ook door bezoeken, aan bijvoorbeeld de grafheuvels op De Regte Heide, monumenten, de molen, 't Smiske, De Schutsboom  en Kamp Vught. Ook adopteerden we als school het monument voor de Joodse familie Dasché die in de oorlog vanuit Goirle werd weggevoerd. Om het burgerschapsonderwijs steviger weg te zetten in ons curriculum, wordt komend schooljaar (2022-2023) onderzoek gedaan naar dit onderwerp, door een LIO-student van de Pabo University. Zij gaat zich o.a. richten op de visie op burgerschap en in kaart brengen of we een lijn kunnen aanbrengen in de doelen en activiteiten hierin. 


Muziek dans drama

Jonge kinderen houden van bewegen. Hier spelen we graag op in. Daarom is een blijvend plekje op het jaarrooster ingeruimd voor dansexpressie aan de leerlingen van de groepen 1-2  t/m 4. Via de taal van het dansen leveren vakdocenten een bijdrage aan het ontdekken en 'beleven' van de wereld. Ook de leerlingen uit de groepen 5, 6en 7 krijgen door vakdocenten vanuit Factorium een aantal dans-  en dramalessen aangeboden. Tenslotte maken de leerlingen uit de groepen 8 in een serie van 10 dramalessen kennis met allerlei improvisatietechnieken en spelvormen. Ook deze lessen worden verzorgd door vakdocenten.
 

Kindcentrum Groote Akkers

't Schrijverke maakt deel uit van Kindcentrum Groote Akkers, een samenwerkingsverband tussen partijen die zich bezighouden met opgroeiende kinderen. 't Schrijverke is een samenwerkingsverband aangegaan met De Avonturiers, een organisatie voor kinderopvang in Goirle. Het is nog steeds onze uitdrukkelijke ambitie om in het huidige gebouw meer Kindcentrum-ontwikkeling in te zetten. We zetten uitdrukkelijk in op doorontwikkeling en zijn van mening dat de fysieke ontwikkeling een belangrijke stap is die we moeten zetten. Vanaf 1-1-23 hebben we een Kinderdagverblijf, een Peuterplein en voor/naschoolse opvang in ons gebouw.

Peuterplein
Het samenwerkingsverband met Stichting De Avonturiers houdt ook in dat peuters tussen 2 en 4 jaar vijf ochtenden per week terecht kunnen op 't Schrijverke. Zo krijgen ze gelegenheid vertrouwd te raken met de school. Dit wordt nog versterkt door projecten en activiteiten die met enige regelmaat i.s.m. de kleuters  worden uitgevoerd. Het Peuterplein heeft de beschikking over eigen ruimtes.


Brabants Verkeersveiligheidslabel

Het is een hele mond vol. Daarom in de praktijk van alledag kortweg BVL genoemd. Al jaren prijkt dit label ook op 't Schrijverke, want we zijn erin geslaagd om ons verkeersonderwijs meer op de praktijk af te stemmen. Daar stonden we niet alleen voor. Samen met een verkeerswerkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van gemeente, politie, VVN, ouders en leerkrachten, kregen we dit voor elkaar. Verkeersveiligheid is voor ons een hoog goed.  Eén keer per jaar vindt er op school een verkeersweek plaats en ook gedurende het jaar zijn er activiteiten voor de groepen. We proberen ouders alert te maken op een verkeersveilige schoolomgeving. Zo werd er onlangs een film verspreid waarin de beweegman en het groene mannetje samen met ouders en kinderen van de school laten zien hoe we ons zo veilig mogelijk  moeten gedragen rondom de school.

 

Beweegonderwijs

We vinden het erg belangrijk dat onze leerlingen veel in beweging komen. Naast de reguliere bewegingslessen zijn we 'hofleverancier' bij de meeste sporttoernooien die voor de Goirlese jeugd worden georganiseerd. Middels  promotie proberen we deelname dan ook te stimuleren. Daarnaast kennen we op onze school een werkgroep bewegen, die verschillende sportactiviteiten organiseert. Eye-catcher van deze groep is de Beweegman die te pas en te onpas via filmpjes en in levende lijve opduikt om het bewegen een extra impuls te geven. De Beweegman is dan ook in korte tijd een begrip geworden op onze school. Ook de speelplaats is zo ontworpen dat kinderen volop gelegenheid krijgen om in actie te komen.
 

Buitenklas

Onze leerlingen zijn ook regelmatig te vinden in de buitenklas (tuin). Een mooi "lokaal in de open lucht" waar door verschillende groepen gespeeld, gewerkt en geleerd kan worden. Ook ideaal voor de peuters die er  -dichtgelegen bij hun lokaal- een eigen buitenspeelplekje vinden. De buitentuin biedt met werkplekken, speelse elementen en stukjes natuurlijke omgeving, uitdaging genoeg. We vinden het fijn dat we naast de schooltuin aan de ene zijde van de school nu ook een educatieve tuin aan de andere zijde mochten openen. 


Nieuwe doe- speel- en ontdektuin langs kleuterlokalen

Maar ook die traditionele schooltuin aan de andere zijde heeft inmiddels een complete metamorfose ondergaan. Door samenwerking van ouders en teamleden is daardoor een nieuw "pareltje" ontstaan.  Langs de kleuterlokalen is namelijk afgelopen schooljaar een schitterende speel-  doe- en ontdektuin aangelegd.  Om de buitenactiviteiten nog toegankelijker te maken hebben de betreffende kleuterlokalen ook nog eens een "tuindeur" gekregen waarmee de  nieuwe tuin eigenlijk in het verlengde van de binnenruimte komt te liggen. Ongetwijfeld zal er veel gebruik van worden gemaakt!  

Ontmoeten en presenteren

De laatste jaren hebben we verschillende aanpassingen gedaan in ons gebouw waarbij de belangrijkste veranderingen zijn: het creëren van nieuwe werkplekken, het aanleggen van een trappen-tribune, het inrichten van mogelijkheden om te presenteren, het centraal ontmoeten van elkaar, het werken in een technisch/creatieve ruimte en een ontdekcentrum. Zo leren en leven de kinderen nog meer met en door elkaar en komt alles samen op ons plein in het hart van ons gebouw.
In het schooljaar 2022-2023 bouwen we verder aan de ruimtes rondom en op ons Plein. Direct bij binnenkomst van het gebouw worden de kinderen uitgenodigd door het Plein en hebben de mogelijkheden om onderzoek te doen in de ontdekruimte en in het Atelier.


Digitale ontwikkelingen

ICT neemt de afgelopen jaren in een rap tempo een steeds belangrijkere rol in binnen onze samenleving. Uiteraard is het van belang dat het onderwijs hierin mee beweegt en op de juiste wijze hierop inspeelt ten behoeve van het kind. Op 't Schrijverke vinden we het belangrijk dat kinderen de juiste handvatten aangereikt krijgt om ICT-vaardig te zijn. Daarom zijn we de laatste jaren hard aan het werk om de juiste randvoorwaarden te creëren ten behoeve van ons onderwijs. Denk hierbij aan de scholing van leerkrachten, het formeren van een werkgroep op het gebied van ICT, het (blijven) investeren in onderwijsmiddelen met betrekking tot ICT en uiteraard en scherp hebben van een stukje visie. Daarnaast maken we gebruik van de methode Delta de Draak. Deze methode werkt aan digitale geletterdheid aan de hand van 4 thema's, namelijk: computational thinking, mediawijsheid, ICT-basisvaardigheden en informatievaardigheden.

Onze visie op het gebied van ICT is opgedeeld in de volgende pijlers:
 
 • Op het Schrijverke vinden wij het belangrijk dat ons team ICT-vaardig is en ICT efficiënt in kan zetten om betekenisvol, uitdagend en toekomstgericht onderwijs aan te bieden.
 • Op het Schrijverke vinden wij het belangrijk dat onze leerlingen ICT-vaardig zijn aan het einde van groep 8. Hierbij richten we ons vooral op digitale geletterdheid en mediawijsheid. Zo willen we dat kinderen typevaardig zijn en kunnen omgaan met sociale media.
 • Op het Schrijverke willen we ICT als doel en middel kunnen inzetten ten behoeve van ons onderwijs en de ontwikkeling van onze leerlingen.
 • Op het Schrijverke willen we kinderen kennis laten maken met ICT-gerelateerde zaken zoals programmeren, video-editing, virtual reality, robots, 3D printing etc.

Hoe geven we hier handen en voeten aan om deze pijlers te bereiken?

 
 • Het schoolbreed gebruiken van de methode Delta de Draak vanaf de groepen ½. Daarnaast zijn we continu zelf op zoek naar leerzame lessen/lessenreeksen die een welkome aanvulling op zijn op ons aanbod.
 • Scholingstrajecten (teambreed en gepersonaliseerd) structureel aanbieden binnen het team van 't Schrijverke. Daarnaast volgen Ilse van Pelt en Nick van Vugt als ICT-coaches een extra bovenschool traject dat wordt aangeboden aan alle I-coaches binnen Edu-ley.
 • De middelen op het gebied van ICT de komende jaren te blijven upgraden. Denk hierbij aan de schoolborden, chromebooks, leerkrachtdevices en vernieuwende middelen (VR, 3D-printing etc).


Rapportage

In 2020-2021 is een enthousiaste onderzoeksgroep (leerkrachten) gestart met evidence-informed onderzoek naar rapportage, met als doel de rapportage te verbeteren en beter aan te laten sluiten op het onderwijs dat in de loop der jaren ontwikkelingen heeft doorgemaakt. Een proces dat de komende jaren zal blijven lopen, om zo steeds de rapportage te finetunen.
We hebben een rapport ontwikkeld waarin nog steeds veel persoonlijke woorden gericht zijn aan uw kind. Daarbij is ruimte gekomen voor een stukje eigenaarschap en reflectie van uw kind zelf en ruimte voor foto's van de afgelopen periode. Bovendien zijn de cijfers verdwenen en is de weergave van de ontwikkeling op de verschillende vakgebieden wat meer kindgericht geworden. Behaalde cijfers voor de methodetoetsen blijven uiteraard nog steeds zichtbaar in het ouderportaal van ParnasSys. Tot slot worden de behaalde CITO-scores in grafiekweergave toegevoegd als bijlage aan het rapport. In de nieuwe rapportmap vindt u onder het tabblad 'Info' een toelichting op de onderdelen van het nieuwe rapport. De map zelf gaat de gehele schoolloopbaan mee. U mag de map thuis bewaren, we zullen op tijd aangeven wanneer de map weer mee naar school mag om het volgende rapport toe te voegen. De implementatie van een nieuw rapport vraagt natuurlijk ook om een zorgvuldige evaluatie. We zullen niet alleen als leerkrachten met elkaar evalueren, maar ook met de kinderen en met u als ouders. Op een later moment zullen we u dus nog vragen naar uw bevindingen rondom het nieuwe rapport en aanpassingen in volgende rapporten zijn dan ook zeker nog niet uitgesloten. Al met al zijn wij trots op ons nieuwe rapport dat aansluit bij de kernwaarden van onze school: een rapport dat de passie voor het onderwijs aan uw kind uitdraagt, dat vanuit een positief gestemde basishouding gericht is aan uw kind, dat aandacht heeft voor de verbondenheid met anderen én een rapport dat bovenal recht doet aan onze hardwerkende leerlingen die altijd in beweging zijn.Sociaal Emotionele Ontwikkeling

 In het schooljaar 2022-2023 gaan we aan het begin van het schooljaar een themaweek gedrag optuigen: visueel maken waar we mee bezig zijn, het gevoel van samen, zichtbaar maken voor leerlingen en ouders dat er aandacht aan wordt besteed, motiverend en inspirerend voor collegae.  

Daarnaast is ook binnen dit domein een onderzoeksgroep (leerkrachten) actief, die zich richt op het versterken van zelfregulering en zelfreflectie bij kinderen, o.a. ten behoeve van een positief zelfbeeld en vergroten van eigenaarschap. Dit wordt gedaan door wetenschappelijk onderbouwde theorie te koppelen aan de praktijk en inzichtelijk te maken wat we al doen en wat beter kan op dit vlak. 


Rekenen

Een nieuwe rekenmethode is sinds het schooljaar 21-22 bij ons op school actief. De keuze, na grondig en gedegen onderzoek, is gevallen op WIG-5. Dat vraagt om een gedegen plan van implementatie. De rekencoördinator is in grote mate verantwoordelijk en zij neemt coaching en begeleiding voor haar rekening. Ze organiseert plenaire bijeenkomsten ter versterking van de didactiek binnen dit domein en evalueert met het MT. 


Lezen

De komende tijd buigt een werkgroep o.l.v. onze taalspecialisten zich over de nieuwste inzichten binnen het domein technisch - en begrijpend lezen. Hierbij wordt zowel literatuur- als praktijkonderzoek gedaan, om te bekijken welke methode/methodiek het beste past bij de visie van de school, uiteraard ook met als doel een impuls te geven aan het leesonderwijs. 


Leerlingenraad

Continu proberen we verbeteringen aan te brengen binnen de school, zowel fysiek als op onderwijsinhoudelijk vlak. Hierbij doen we zorgvuldig onderzoek. Daar mogen we natuurlijk de input van  belangrijkste groep betrokkenen niet vergeten: de leerlingen zelf. Sinds augustus 2021 is daarom een nieuwe club betrokken leerlingen actief in de leerlingenraad, o.l.v. een leerkracht. Samen praten ze over uiteenlopende schoolzaken en stellen daarbij vragen aan elkaar en hun achterban: Zijn we tevreden? Wat vinden we fijn en wat kan beter? Hoe zouden wij dit dan graag zien en wat is mogelijk? Door deze input mee te nemen in onze besluiten, hopen we het welbevinden van onze leerlingen hoog te houden. 


NPO

Het Nationaal Programma Onderwijs stelt ons in staat om de komende twee schooljaren een verfijning aan te brengen op ons leren en ontwikkelen. We maken werk van het op maat brengen van het gewenste onderwijsniveau van onze kinderen en doen dit veelal door de instructie op verschillende manieren te verstevigen: inzet onderwijsassistenten, klassenverkleining, individuele instructie, werken in groepjes, digitale leermiddelen maar ook door onze eigen vaardigheden te vergroten. Dit laatste d.m.v. teamscholing maar ook d.m.v. beeldcoachings-trajecten gericht op het leerkracht-handelen. Deze beeldcoaching wordt verzorgd door Sabine Lemmens (www.wijsbekeken.nl).  
 

Kindgesprekken 

Vanaf het schooljaar 21-22 vinden op onze school kindgesprekken plaats waarbij de leerkracht in gesprek gaat met het kind over zijn of haar ontwikkeling. Vanaf het schooljaar 22-23 zetten we dit om in driehoeksgesprekken. Het kind spreekt met de leerkracht en de ouder zit (veelal als toehoorder) bij dat gesprek. Tijdens deze gesprekken zal met name gericht worden op het welbevinden en relaties op school: de basis voor motivatie en ontwikkeling (Ryan & Deci, 2002). Hierbij worden ouders betrokken in de voorbereidingsfase, d.m.v. samen met het kind te reflecteren op welbevinden en relaties op school (m.b.v. stellingen uit leerlingvolgsysteem ZIEN!). Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een goede relatie en samenwerking met de ouders van een school van positieve invloed op de ontwikkeling, de prestaties, de betrokkenheid en het welbevinden van kinderen (o.a. Hattie, 2014; Marzano, 2014; Pameijer, 2012). De reflectie dient als leidraad voor het gesprek dat gevoerd wordt tussen leerkracht en kind.  

Doelen: 

 • Versterken relatie leerkracht-leerling 

 • Inzicht in pedagogisch klimaat: Waar liggen sterktes/zwaktes? Wat zijn de oorzaken?  

 • Analyse van de gesprekken biedt leerkracht (en IB) richting voor interventies ter verbetering van het klimaat in de groep (individueel/klassikaal) 

 • Versterken 'gouden driehoek' (kind-leerkracht-ouder)/ samenwerking met ouders 

Neem contact op