swoosh

inhoudsopgave oude schoolgids

Inhoudsopgave

voorwoord
 
 
1 DE PLAATS VAN DE SCHOOL
1.1 Wie zijn wij?
1.2 Waar staan we voor
1.3 Ontwikkelingen op 't Schrijverke

2 PASSEND ONDERWIJS
2.1 Zorgteam
2.2 Pedagogisch en didactisch klimaat
2.2.1. PEDAGOGISCH KLIMAAT
2.2.2. DIDACTISCH KLIMAAT
2.2.3. EXTERNE BEGELEIDING
2.2.4. BELEID MEER- EN HOOGBEGAAFDE KINDEREN
2.2.5  SPECIALISTEN
2.3 Balans Award
2.4 Doorgaande lijn van de zorg
2.4.1. CITO-LEERLINGVOLGSYSTEEM
2.4.2. CITO-ENTREETOETS
2.4.3. EINDTOETS
2.4.4. REGULIER LEERLINGENVOLGSYSTEEM

3 HET ONDERWIJS
3.1 De inhoud van ons onderwijs
3.2 Groep 1-2
3.3 Gebruikte methodes groep 3 t/m 8
3.4 Zelfstandig werken:kieskast
3.5 Kringen
3.6 Vieringen en presentaties
3.7 Excursies
3.8 Computers en ICT
3.9 Techniek
 
4 OVERGANG NAAR HET
VOORTGEZET ONDERWIJS
4.1 Schoolkeuze
4.2. Niet uit het oog, niet uit het hart
 
 
5 DE KWALITEIT VAN ONS ONDERWIJS
5.1  Onderwijskwaliteit 
5.2 Toetsing resultaten en uitstroomgegevens
5.3 Deskundigheidsbevordering

6 OUDERS EN SCHOOL
6.1 Aanmelding
6.1.1. WELKOM OP SCHOOL
6.1.2. OPEN DAG
6.1.3. INFORMATIEBIJEENKOMST NIEUWE OUDERS
6.1.4 OUDERKAMER
6.1.5 ZIJ-INSTROOM EN INSTROOM NIEUWE KLEUTERS
6.2 Informatie-avond
 
6.3 Oudergesprekken
6.3.1. 10 MINUTENGESPREKKEN OKTOBER
6.3.2. 10-MINUTENGESPREKKEN EERSTE RAPPORT
6.3.3. 10-MINUTENGESPREKKEN TWEEDE RAPPORT
6.3.4   KIJK!-gesprekken kleuters
6.3.5. TUSSENTIJDSE OUDERGESPREKKEN
6.3.6. OUDERGESPREKKEN REMEDIAL TEACHER EN PLUSGROEP
6.4 Rapportage
6.4.1. OUDERPORTAAL PARNASSYS
6.4.2. RAPPORTEN
6.5 Hoe wordt u verder geïnformeerd?
6.5.1. 'T OPSCHRIJVERKE
6.5.2. SCHOOLGIDS
6.5.3. WEBSITE
6.6 Klachtenregeling/vertrouwenspersoon
6.7 Geoorloofd of ongeoorloofd verzuim
6.8 Ouderhulp algemeen
6.8.1. KLASSENOUDER
6.8.2. HULPOUDER
6.8.3. MEDEZEGGENSCHAP (MR EN GMR)
6.8.4. ACTIVITEITENCOMMISSIE (AC)
6.9 Kindcentrum Groote Akkers 
6.9.1 De Avonturiers
6.10 Overblijven
6.11 Financiële Ondersteuning
6.11.1. SOCIALE KAS
6.11.2. STICHTING LEERGELD
6.11.3 KINDPAKKET
6.12 Verzekeringen en aansprakelijkheid
7 ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS
7.1 conciërge-administratie-ict
7.2 Formatie
7.3 Schooltijden
7.4 Maatregelen ter voorkoming van lesuitval
7.5 Regels voor schorsing en verwijdering
7.6 Vervangende activiteiten
7.7 Deeltijdarbeid
7.8 Studiedagen
 
8 GEZONDHEID EN VEILIGHEID
OP ONZE SCHOOL
8.1 Centrum jeugd en gezin.
8.2 Hoofdluis
8.3 Bedrijfshulpverlening
8.4 EHBO
8.5 protocol school en veiligheid
8.6 calamiteiten
8.7 traktatiebeleid
8.8 privacywetgeving
8.9 Handle with Care
8.10 Traverse
 
9 OVERIGE INFORMATIE
9.1 Stagiaires
9.2 Bibliotheek
9.3 Sponsoring
Neem contact op