1.1 Wie zijn wij?

't Schrijverke is een openbare basisschool in de wijk de Groote Akkers in Goirle. De school telt momenteel al enkele jaren rond de 500 leerlingen en ruim 50 medewerkers en is daarmee de grootste basisschool in Goirle. In 2002 werd het bestuur losgekoppeld van de gemeente Goirle en verzelfstandigd. Deze constructie maakt het mogelijk ouders te  betrekken bij het besturen van het openbaar onderwijs in Goirle. Met de openbare school Den Bongerd valt ’t Schrijverke onder de stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Goirle (BOOG).
Ook na de verzelfstandiging blijft ons openbaar onderwijs:
Openstaan voor kinderen van allerlei gezindten, levensbeschouwelijke richtingen en maatschappelijke overtuigingen;
Werken vanuit het non-discriminatiebeginsel ten aanzien van personeel en leerlingen. Anders gezegd: 'Iedereen is welkom op ’t Schrijverke'.
Sinds 1 januari 2012 kent de stichting een Raad van Toezicht (RvT) en een College
van Bestuur (CvB).

Correspondentieadres stichting BOOG:
Postbus 150
5050 AD Goirle.

De namen/adressen van alle leerkrachten vindt u in de kalender.

De organisatie

Het openbaar onderwijs in Goirle (BOOG) is de afgelopen jaren sterk gegroeid. De beide scholen, Den Bongerd en ’t Schrijverke,  heeft u niet alleen leren kennen als  kindgericht en vooruitstrevend, maar ook als scholen die anticiperen op de onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen en daar op de juiste wijze op inspelen. Deze ontwikkelingen vragen ook om een organisatiestructuur, die hier op aansluit. Om de zorg en communicatie rond onze leerlingen in de toekomst nog beter te kunnen waarborgen,  hebben wij op 1 januari 2012 de organisatiestructuur aangepast.
Uitgangspunt hierbij was en is dat de huidige transparante en laagdrempelige wijze van communiceren gehandhaafd moest blijven.
Daarnaast voldoet het bestuur aan de wettelijke verplichting dat er een scheiding dient te bestaan tussen besturen en toezichthouden.
 
Het toezicht wordt uitgevoerd door een Raad van Toezicht (RvT) en het bestuur door het College van Bestuur (CvB). Het CvB wordt gevormd door Paul van Aanholt. 
De RvT houdt onafhankelijk intern toezicht op het functioneren van de stichting en haar bestuur, de algemene gang van zaken, het naleven van wet- en regelgeving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van middelen. Het CvB oefent alle taken en bevoegdheden uit, die aan een schoolbestuur op grond van de onderwijswetgeving toekomen. Uitzondering daarop is het besluit tot opheffing van een openbare school. Het nemen van dat besluit is voorbehouden aan de gemeenteraad van Goirle.
 

Personele Unie

De wereld van het onderwijs verandert in een razend tempo en  regeren is vooruitzien. Passend onderwijs, het door ontwikkelen van Brede Scholen tot Kindcentra, de Transitie Jeugdzorg, de digitalisering van de samenleving  om maar een paar ontwikkelingen te noemen, maken het voor kleine schoolbesturen lastig om hier de juiste invulling aan te geven. Samen staan we sterker! Daarom verenigden Stichting Katholiek Basisonderwijs Goirle (SKBG) en Bestuur Openbaar Onderwijs Goirle (BOOG) zich per 1januari 2015 in één Personele Unie. Deze wordt geleid door één bestuurder. Hij geeft samen met het directieberaad leiding aan de basisscholen. Het directieberaad bestaat uit alle directeuren van de zes basisscholen. Een bestuurlijke samenwerking is verstandig vanuit strategisch, onderwijskundig, organisatorisch, personeel en financieel oogpunt.

Dat geeft Goirle een stevige positie  en een sterkere stem in het onderwijsveld. Op die wijze kan het beste op onderwijsgebied aan alle kinderen uit Goirle worden geboden.
De onderwijskundige inrichting en profilering  blijft in alle gevallen op de eerste plaats een aangelegenheid van elke school afzonderlijk. 

Teamleiders

De teamleider treedt op als leidinggevende van een team en oefent op hoofdlijnen onderstaande taken uit.
-   Leiding geven aan een team
-   Aanspreekpunt voor ouders van leerlingen
-   Is verantwoordelijk voor uitvoering van het op bestuur- en schoolniveau afgesproken beleid
-   Het voorzitten van de bouwvergaderingen.
De teamleider is tevens lid van het managementteam (MT).
De teamleiders worden elke week 1 dag vrij geroosterd om deze taken uit te kunnen voeren.
 

Intern begeleider (IB-er)

De leerkracht kan alleen voor elk kind een passend onderwijsaanbod realiseren, als er op schoolniveau voldoende ondersteuning is. De intern begeleider zorgt (samen met het zorgteam) voor het realiseren van een goede ondersteuningsstructuur en oefent op hoofdlijnen de volgende taken uit:
-   Het coördineren van de ondersteuning voor leerlingen en leerkrachten
-   Het ondersteuningsbeleid van de school (mee) formuleren
-   Het adviseren van de leerkrachten en ouders
-   Evaluaties rondom onderwijs en ondersteuning organiseren.
De intern begeleiders worden elke week 1 dag vrij geroosterd om deze taken uit te kunnen voeren.
 

Hoofd onderwijs en Zorg

Het Hoofd Onderwijs en Zorg is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het ondersteuningsbeleid en het onderwijskundig beleid van de eigen school en is betrokken bij de toelating en verwijzing van leerlingen. 

De directeur blijft als voorzitter van het managementteam eindverantwoordelijk.
 
In de praktijk ziet dat er zo uit:
Onderbouw (groepen 1 en 2):          
Teamleider: Marlou Brosens
Intern begeleider: Mariëtte Veldman
 
Middenbouw (groepen 3, 4 en 5):  
Teamleider: Angeline Gooijers
Intern begeleider Marieke van Elk
 
Bovenbouw (groepen 6, 7 en 8) 
Teamleider: Dirk van Iersel
Intern begeleider: Daniëlle van den Eerenbeemt
  
Hoofd Onderwijs en Zorg: Helma van Laerhoven
Directeur: Herwin Roberts
 
Wat betekent dit nu voor u als ouder/verzorger en uw kind concreet?    
De kwaliteit van het onderwijs en de zorg blijven op deze manier gegarandeerd.
Na de groepsleerkracht is de teamleider uw aanspreekpunt. De teamleider neemt daarin de rol over van de directeur
Indien er extra ondersteuning nodig is voor uw kind zal de intern begeleider u en de leerkracht daarbij begeleiden.